top of page

In de media

4 augustus 2021

Friesch Dagblad - interview

Takomst Byld - Foto Ekposysje

Interview Friesch Dagblad_Jenny Piso.jpg
Interview Friesch Dagblad_Jenny Piso l.jpg

16 oktoberr 2020

Friesch Dagblad - recensie

Expositie Besiele troch Fryslân

5 september 2020

Leeuwarder Courant - artikel

Keunstfestival in de Oranjewijk

Keunstfestival Oranjewijk_Jenny Piso

27 maart 2018

LEO TV - programma Dirk de Bood

Open Atelier Met Jenny Piso

november 2017

Galerie Artemisia in Kunstzake, Leeuwarden

Duo expositie Jenny Piso
en Karianne Krabbendam

2017 Huis aan huis Jenny Piso en Karianne Krabbendam Galerie Artemisia

november 2017

Galerie Artemisia in Kunstzake, Leeuwarden

Duo expositie Jenny Piso
en Karianne Krabbendam

bottom of page