top of page

In de media

4 augustus 2021

Friesch Dagblad - interview

Takomst Byld - Foto Ekposysje

Interview Friesch Dagblad_Jenny Piso.jpg
Interview Friesch Dagblad_Jenny Piso l.jpg

16 oktoberr 2020

Friesch Dagblad - recensie

Expositie Besiele troch Fryslân

5 september 2020

Leeuwarder Courant - artikel

Keunstfestival in de Oranjewijk

Keunstfestival Oranjewijk_Jenny Piso

27 maart 2018

LEO TV - programma Dirk de Bood

Open Atelier Met Jenny Piso

bottom of page